H. Van Rompaey Heist-op-den-Berg

Algemene voorwaarden en Privacy

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door H. Van Rompaey BVBA. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

H. Van Rompaey BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met H. Van Rompaey BVBA, vragen we u een paar gegevens in te vullen. H. Van Rompaey BVBA zal nooit deze informatie aan iemand bekend maken, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie, politie, enz. in het kader van een inbreuk. De informatie kan wel gebruikt worden om u te informeren over onze producten diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van ons ledenbestand, de sites en de aangeboden diensten. Voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes en om u te informeren over updates en producten die uitgaan van H. Van Rompaey BVBA.

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat H. Van Rompaey BVBA onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om H. Van Rompaey BVBA daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@hvanrompaey.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Meer info

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden en privacy kan u ons steeds contacteren.

Dit kan via het contactformulier, telefonisch, via e-mail of u kan ook steeds langskomen tijdens de openingsuren.